header

• AMDANOM NI

YR AMGYLCHEDD

ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

 Amdanom Ni

Ein nod yw gorfodi’r Llywodraeth i ddiystyru unrhyw Forglawdd ar draws afon Hafren wrth iddi ystyried ffyrdd o harneisio pŵer yr aber i gynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Rydym am ddatgan yn glir o’r cychwyn nad yw’r ymgyrch hon yn erbyn ynni adnewyddadwy. Yn hytrach, ymgyrch yn erbyn y Morglawdd yw hi, sef opsiwn aneffeithlon a thra niweidiol ar gyfer defnyddio pŵer afon Hafren. Bwriad ymgyrch Rhoi stop ar y Morglawdd NAWR yw atal unrhyw drafodaeth neu ystyriaeth bellach, neu wastraffu arian y trethdalwr yn barhaus ar y cynnig hwn.

Ar hyn o bryd, mae’r Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio (BERR) yn cynnal astudiaeth ddichonoldeb i bosibiliadau ynni adnewyddadwy yn Aber Afon Hafren. Ym mis Tachwedd, bydd gweinidogion yn penderfynu ar restr fer o opsiynau. Rydym yn ffurfio cynghrair o gefnogwyr i sicrhau bod Morglawdd ar draws afon Hafren yn cael ei ddiystyru.

Rydym yn dwyn sylw at bedair dadl allweddol ar ein tudalen hafan
• yr effaith negyddol ar yr amgylchedd
• y costau economaidd
• y ffaith na fyddai unrhyw forglawdd yn opsiwn ynni adnewyddadwy effeithlon
• y difrod enfawr y byddai unrhyw forglawdd yn ei achosi i ddiwydiannau morwrol a ffyniant economaidd y rhanbarth.

Mae’n amlwg o’r bobl rydym wedi siarad â nhw, a’r ymchwil rydym wedi’i datgelu, fod yna lawer o bobl a sefydliadau sydd yn erbyn unrhyw Forglawdd arfaethedig am bob math o resymau.

Rydym am ddefnyddio’r gwrthwynebiad a’r pryder hwnnw ynglŷn â’r Morglawdd i greu ymgyrch ag un llais.

Un llais a fydd yn dweud wrth y Llywodraeth bod agweddau negyddol adeiladu Morglawdd yn drech o lawer nag unrhyw agweddau positif posibl, i’r fath raddau na ddylai’r Llywodraeth a BERR hyd yn oed ystyried ymchwilio i ddefnyddio unrhyw Forglawdd fel opsiwn ynni adnewyddadwy o ddifrif.

Rydym yn croesawu’ch cefnogaeth a’ch mewnbwn. Edrychwch ar ein gwefan, llofnodwch y ddeiseb a chysylltwch â ni ag unrhyw gwestiynau.

Mae’n rhaid i ni atal y Llywodraeth rhag bwrw ymlaen â chynnig nad yw’n adnewyddadwy, yn effeithlon, yn gost-effeithiol nac yn amgylcheddol, oherwydd gyda’n gilydd, gallwn ni Roi stop ar y Morglawdd NAWR.

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol