header

• AMDANOM NI

YR AMGYLCHEDD

• ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

  Economeg

Mae economeg Morglawdd Afon Hafren yn wallus. Y Morglawdd fydd y ffurf fwyaf costus ar ynni adnewyddadwy – yn fwy costus na ffermydd gwynt ar y môr hyd yn oed. Bydd y Morglawdd yn cynhyrchu pŵer am 23% o bob diwrnod yn unig.

Gan fod yr ynni a gynhyrchir yn dibynnu ar symudiad y llanwau, bydd cynhyrchiant ynni ar ei uchaf yn aml pan na fydd llawer o alw, a bydd hyn yn achosi anrhefn i gyflenwadau pŵer cyfredol. Yn ôl adroddiad diweddar gan y Fforwm Ynni Adnewyddadwy:

“O’r holl wahanol dechnolegau yr ymchwiliwyd iddynt, cynnig Morglawdd Afon Hafren yw’r un â’r costau cyfalaf uchaf”. “… mae costau cynhyrchu ynni Morglawdd Afon Hafren yn sylweddol uwch na chostau ffynonellau cynhyrchu eraill (glo, nwy, gwynt ar y tir, gwynt ar y môr a niwclear)”.

Daeth astudiaeth ddiweddar gan Frontier Economics a gomisiynwyd ar ran yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr RSPB a WWF, ymhlith eraill, i’r casgliad:

“…mae morglawdd mawr ar afon Hafren yn ddrud o’i gymharu â ffyrdd eraill o gynhyrchu trydan adnewyddadwy; ac mae’n ymddangos bod yna ddigon o gymhwysedd i ddefnyddio technolegau eraill i fodloni… targedau’r Llywodraeth”.
 
 Porthladdoedd a Morgludiant

Byddai’r Morglawdd yn cael effaith niweidiol fawr ar y diwydiant morwrol. Mae Aber Afon Hafren yn gartref i bedwar porthladd masnachol: Bryste, Caerdydd, Casnewydd a Sharpness / Caerloyw. Mae’r porthladdoedd hyn a’r gwasanaethau y maent yn eu cefnogi’n gyfrifol am drafod tua 3% o fasnach y DU (17.2 miliwn o dunelli o nwyddau yn 2004). Amcangyfrifir bod porthladdoedd Bryste a De Cymru’n cynhyrchu mwy na 15,000 o swyddi rhyngddynt, gyda llawer mwy o swyddi mewn cwmnïau sy’n seiliedig mewn porthladdoedd.

Bydd y Morglawdd yn niweidio’r holl borthladdoedd hyn. Yn adroddiad diweddar y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy ar ynni’r llanw a’r Morglawdd, cydnabu’r perygl i borthladdoedd:

“Fe allai’r effeithiau economaidd fod yn sylweddol niweidiol ar borthladd penodol, neu ar set o borthladdoedd, o ganlyniad i Forglawdd Afon Hafren oherwydd dadleoliad posibl gweithgaredd porthladdoedd neu gyfyngiad ar ffurfiau penodol ar ehangiad.”

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol