header

• AMDANOM NI

• YR AMGYLCHEDD

ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

 Yr Amgylchedd

Mae Aber Afon Hafren yn Ardal Cadwraeth Arbennig oherwydd pwysigrwydd ei hecoleg. Yn ôl Morgan Parry, Pennaeth WWF Cymru, mae’r rhynglanw’n darparu bwyd i fwy na 85,000 o adar dŵr sy’n ymfudo ac yn gaeafu yno, ac mae’n cynrychioli 7% o gyfanswm aberoedd y DU. Mae’r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar wedi dweud:

“Bydd miloedd o adar, eogiaid sy’n silio a physgod eraill yn cael eu peryglu os bydd morglawdd anferthol a drud yn cael ei adeiladu dros afon Hafren... Byddai morglawdd yn achosi difrod aruthrol…”

Ar ei gorau, mae’n ymddangos bod y Llywodraeth ei hun yn anghyson, ac ar ei gwaethaf, yn ddryslyd. Ni chefnogwyd y cynnig am Forglawdd yn Adolygiad Ynni 2003 oherwydd ei “effaith sylweddol iawn ar yr amgylchedd lleol a rhanbarthol”, ond eto mae’r Llywodraeth yn parhau i anwybyddu galwadau oddi wrth grwpiau amgylcheddol blaenllaw i roi stop ar y Morglawdd arfaethedig.

Mae Morglawdd Afon Hafren hefyd yn methu profion y Gyfarwyddeb Cynefinoedd ac Adar o ran y gofynion hanfodol ar gyfer cymeradwyaeth. Mae yna safleoedd amgen. Byddai’r Morglawdd hefyd yn methu prawf ‘budd cyhoeddus tra phwysig'.

Bydd unrhyw Forglawdd ar hyd afon Hafren hefyd yn effeithio ar ollyngiadau CO2. Mae porthladdoedd rhanbarthol sy’n ffynnu’n helpu i leihau gollyngiadau CO2 a ddaw o gludo nwyddau ar y ffyrdd a’r rheilffyrdd. Pe bai Morglawdd yn golygu y byddai porthladdoedd afon Hafren yn anghystadleuol, neu pe bai’n lleihau eu gallu i drafod ystod lawn o fewnforion, byddai’n cael effaith carbon negyddol.

Mae’r Comisiwn Datblygu Cynaliadwy wedi dwyn sylw at y niwed i bolisi’r Llywodraeth ar newid yn yr hinsawdd:

“Gallai hyn arwain at golli masnach a buddsoddiad ar gyfer yr economi ranbarthol ac, o bosibl, at gynyddu gollyngiadau carbon, colli cynefinoedd, ac effeithiau amgylcheddol eraill o ganlyniad i adleoli porthladdoedd neu drosglwyddo traffig i leoliadau eraill (na fyddant cystal o bosibl).”

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol