header

• AMDANOM NI

YR AMGYLCHEDD

ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

 Cefnogwyr

Mae’r ymgyrch hon wedi derbyn llawer o negeseuon o gefnogaeth oddi wrth ystod eang o unigolion a grwpiau sydd â diddordeb.

Wrth i’r ymgyrch ennill tir, byddwn yn gwneud ein gorau i ddiweddaru’r negeseuon o gefnogaeth ar y wefan, ac unrhyw ddeunydd arall y bydd yr holl sefydliadau hynny sy’n gwrthwynebu’r Morglawdd yn gallu ei ddefnyddio i lobïo yn eu rhinwedd eu hunain, i berswadio’r Llywodraeth i roi’r gorau i unrhyw ymchwiliad pellach i’r cynnig niweidiol hwn.

gp logo wales

Y Blaid Werdd – Plaid Werdd Rhanbarth y De-Ddwyrain a Phlaid Werdd Cymru
Gwnaeth y Blaid Werdd gydnabod bygythiad difrifol newid yn yr hinsawdd ymhell cyn pleidiau gwleidyddol eraill. Yn ogystal â hynny, mae'r Blaid Werdd wedi dwyn sylw at yr angen cynyddol daer i sicrhau diogelwch ynni. Rydym wedi bod yn pwyso am raglen enfawr o arbed ynni, yn ogystal ag ystod lawn o opsiynau ynni adnewyddadwy yn Ewrop ac yma ym Mhrydain.

Ym mis Mawrth 2007, pleidleisiodd y Blaid Werdd, yng Nghynhadledd y Gwanwyn yn Abertawe, o blaid datblygu ynni adnewyddadwy yn Aber Afon Hafren, ond fe wrthodwyd morglawdd. Dadleuwyd yn gryf bod opsiynau rhatach, mwy ymarferol, hyblyg a llai niweidiol i’r amgylchedd eisoes yn bodoli. Mae’n galonogol gweld bod nifer o grwpiau eraill fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yr RSPB, Cyfeillion y Ddaear, WWF-UK a'r Gymdeithas Eog a Brithyll yn cefnogi’r polisi hwn hefyd.

Hefyd, erbyn hyn mae adroddiadau fel adroddiad Frontier Economics i’w cael, sydd wedi dangos na ellir cyfiawnhau'r cynnig hynod gostus a niweidiol hwn ar sail economaidd, gan fod yna ormod o opsiynau rhatach ar gyfer cynhyrchu ynni glân.

Mae angen i ni weithredu ar frys nawr i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae’r morglawdd yn sgwarnog peryglus. Yn hytrach, gadewch i ni weld buddsoddiad enfawr mewn mesurau arbed ynni ac ystod lawn o opsiynau ynni adnewyddadwy eraill yn ddi-oed.

Beth am ‘Roi stop ar y Morglawdd NAWR’ a chefnogi buddsoddiad mewn opsiynau ynni adnewyddadwy mwy cynaliadwy a llai niweidiol i’r amgylchedd?

7 rivers trust logo
salmon

Ymddiriedolaeth Afon Hafren a’r Gymdeithas Eog a Brithyll
Mae Ymddiriedolaeth Afon Hafren a'r Gymdeithas Eog a Brithyll yn gwrthwynebu'n llwyr adeiladu unrhyw forglawdd dros aber afon Hafren, ar sail amgylcheddol ac economaidd. Nid oes unrhyw fudd clir o gwbl mewn unrhyw gynllun o'r fath, a fyddai'n dinistrio nodweddion naturiol unigryw ac yn bygwth rhywogaethau sydd eisoes mewn perygl.

sos

Save our Severn
Mae’r llanw yn aber afon Hafren wedi bod yn llifo ers miloedd o flynyddoedd gan greu ardal ffrwythlon, brydferth a llewyrchus i bawb. Mae Save our Severn yn credu y byddai morglawdd yn dinistrio hyn ac yn effeithio ar fasnach, pysgodfeydd, a’r amgylchedd ehangach. Mae hefyd yn amheus a fyddai morglawdd yn cynhyrchu ynni sy'n wirioneddol adnewyddadwy. Rydym yn cefnogi'r gwaith y mae ymgyrch Rhoi stop ar y Morglawdd NAWR yn ei wneud i amlygu problemau eang cynigion byrbwyll dros forglawdd.

logo

Cwmni Porthladd Bryste
Mae Porthladd Bryste a’r gymuned porthladdoedd yn credu mewn ynni adnewyddadwy. Mae Porthladd Bryste wedi adeiladu fferm wynt ar ei stad ei hun sy’n diwallu 75 y cant o anghenion trydan y porthladd. Mae twf y porthladd fel porthladd amlwytho cefnforol yn cynnig arbedion CO2 sylweddol i’r wlad oherwydd ei fod yn lleihau milltiroedd teithio lorïau, ond er hynny ni all ystyried tranc both morwrol hanfodol De-Orllewin Lloegr a cholli mwy nag 8000 o swyddi sy’n gysylltiedig â’r porthladd.

Mae’r Morglawdd yn brosiect drud a pheryglus i’r amgylchedd, a dylid ei ddileu oddi ar y rhestr o gynlluniau ynni adnewyddadwy. Byddai’r arian yn cael ei wario’n well trwy annog cynlluniau ynni llanw modern sy'n dechnolegol ymarferol ac nad ydynt yn difetha Aber Afon Hafren.

 

sea

 

 

 

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol