header

• AMDANOM NI

YR AMGYLCHEDD

ECONOMEG

• TECHNEGOL

• DOGFENNAU

• PARLIAMENT

• DEISEB

• CEFNOGWYR

• CYSYLLTU Â NI

 Datrysiadau Adnewyddadwy Effeithlon

Mae potensial enfawr i gynhyrchu ynni adnewyddadwy o amrediad llanw afon Hafren. Mae llawer o opsiynau mwy synhwyrol na morglawdd wedi’u hanwybyddu, ac nid yw hyn yn iawn. Yn ôl Cyfeillion y Ddaear Cymru, mae’n ymddangos bod gan forlynnoedd fwy o botensial i gynhyrchu pŵer, maent yn fwy cost-effeithiol a byddant yn cynhyrchu lefelau mwy sylweddol o bŵer dros y flwyddyn na morglawdd. Hefyd, gellir adeiladu morlynnoedd “yn ddilyniannol i echdynnu cymaint o ynni â phosibl mewn modd nad yw’n niweidio’r amgylchedd”, tra bo’r morglawdd yn “bopeth neu ddim”.

Dewis arall yw ffens llanw, na fyddai’n effeithio ar fynediad morwrol ar hyd afon Hafren. Yn ôl Grŵp Ffens Llanw Afon Hafren, byddai ffens llanw’n “gyfaddawd rhwng cadwraeth, buddiannau masnachol a thargedau adnewyddadwy”, a byddai hefyd yn lleihau’r perygl o lifogydd.

Meddai Morgan Parry, Pennaeth WWF Cymru, “Rydym yn argymell yn gryf defnyddio technolegau mwy addas i ddal ynni Aber Afon Hafren, fel generaduron llanw annibynnol, ffensys llanw ac ymchwil bellach i forlynnoedd llanw.”

Mae dewisiadau eraill yn cynnwys rîff llanw (cysyniad a fyddai’n cynnwys ceson a thyrbinau sy’n arnofio), a ffermydd gwynt ar y môr. Nid ydym ni yn ymgyrch Rhoi stop ar y Morglawdd NAWR ar unrhyw olwg yn erbyn ynni adnewyddadwy nac ymchwil bellach i gynhyrchu ynni o Aber Afon Hafren. Fodd bynnag, rydym yn erbyn unrhyw forglawdd arfaethedig oherwydd yr effaith negyddol eglur iawn y byddai’n ei chael ar yr economi a’r amgylchedd lleol a rhanbarthol, yn ogystal â’i gost ariannol. Felly rydym yn gofyn am fwy o ymchwil gymwys i ddatrysiadau ynni adnewyddadwy eraill yn hytrach na Morglawdd.

rhp1

Beth Allwch Chi ei Wneud?

• Llofnodi’r ddeiseb

• Ysgrifennu at eich AS lleol

• Lobïo eich Cynghorydd lleol